Shohattô 初発刀 VS Inyô Shintaï 陰陽進退 Musô Shinden Ryû Iaidô 夢想神伝流居合道

par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

Omori Ryû 大森流

Shohattô 初発刀

Omori Ryû 大森流

Inyô Shintaï 陰陽進退